มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  38       52

-  File 1
หัวเรื่อง :  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนาของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชนบทเบ็ดเสร็จ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, มหาวิทยาลัยมหิดล, บันทึกข้อความ, มหาวิทยาลัยกับการพัฒนา, การพัฒนาชนบท, อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งหมด 1 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-02-02-85
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนาของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชนบทเบ็ดเสร็จ 38
ขออนุญาตเสนอชื่อเป็นกรรมการงานเฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก 36
ขอเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอภิปรายการสัมมนาของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของชาติ 41
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543 187
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 19 เมษายน 2543 39

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่างโครงการเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 มีนาคม 2542 30 กันยายน 2559
ขออนุญาตเสนอชื่อเป็นกรรมการงานเฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก 27 กันยายน 2559
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 19 เมษายน 2543 27 กันยายน 2559
ขอนำคณะกรรมการเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2543 27 กันยายน 2559
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543 27 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7 35
2 ขอเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอภิปรายการสัมมนาของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของชาติ 41
3 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนาของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชนบทเบ็ดเสร็จ 38
4 ขออนุญาตเสนอชื่อเป็นกรรมการงานเฉลิมฉลอง 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก 36
5 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 19 เมษายน 2543 39
6 ขอนำคณะกรรมการเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2543 41
7 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543 187
8 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 30 มิถุนายน 2542 83
9 ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่างโครงการเฉลิมฉลองวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 มีนาคม 2542 40