อดุล วิเชียรเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  62       43

-  File 1
หัวเรื่อง :  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับการศึกษาไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อดุล วิเชียรเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม :   กุศลิน บัวแก้ว, ปรางใจ ใจอิ่ม
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, การศึกษาไทย, งานสอน, ภาษาฝรั่งเศส, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551
คำอธิบาย :  บทความจาก: พัฒนาเทคนิคศึกษา 20, ฉ. 25 (ม.ค.-มี.ค. 2551): 3-10 รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-03-02.1-02-22
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับการศึกษาไทย 62
อำนาจบริหารและรัฐประศาสน์ 41
ปัญหาการศึกษาและวิชาการของไทยใน ร.ศ. 200 38
การเปลี่ยนค่านิยมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 25
สาร ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 38

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
บทคัดย่อ เรื่อง ทางเลือกของญี่ปุ่น : ลัทธิรักชาติอย่างรุนแรงหรือลัทธินานาชาตินิยม 9 กันยายน 2559
เหตุผลที่ควรรวมและขยายพื้นที่ป่าคุ้มครองภาคตะวันตก; และ, เหตุผลที่ควรจัดการพื้นที่คุ้มครองในรูปอุทยานแห่งชาติ 9 กันยายน 2559
สาร ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9 กันยายน 2559
คำบรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศ บทที่ 1 สภาพของกฎหมายระหว่างประเทศ และ บทที่ 2 มูลฐานละที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ 9 กันยายน 2559
คำกล่าวเปิดการประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง สังคม-วัฒนธรรมภาคตะวันตกศึกษา : ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2531 9 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล