สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  90       35

-  File 1
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2528 วันที่ 11 มีนาคม 2528
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, ระเบิดหิน, ย่อยหิน, ลูกรัง, ดินลูกรัง, หินผุ, ขุดตักลูกรัง, ขุดตักหินผุ, เกลือสินเธาว์, การผลิตเกลือสินเธาว์, เกลือ, การต้มเกลือ, การทำนาเกลือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, สกลนคร, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2527 เอกสารการประชุมวาระที่ 2-4 จำนวนทั้งหมด 19 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-01-8
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2528 วันที่ 11 มีนาคม 2528 90
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2527 วันที่ 10 เมษายน 2527 68
การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2526 วันที่ 12 กันยายน 2526 68
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2520 วันที่ 28 ธันวาคม 2520 67
การประชุมคณะกรรมการพิจาณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 2/2530 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530 23

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2522 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2522 12 ตุลาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2522 วันที่ 19 ธันวาคม 2522 12 ตุลาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2523 วันที่ 30 มกราคม 2523 12 ตุลาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2521 วันที่ 12 เมษายน 2521 11 ตุลาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2522 วันที่ 3 มกราคม 2522 11 ตุลาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 7/2529 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 68
2 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 6/2529 วันที่ 12 มิถุนายน 2529 66
3 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 5/2529 วันที่ 3 มิถุนายน 2529 66
4 แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน 82
5 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 3/2528 วันที่ 29 กรกฎาคม 2528 62
6 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 13 มิถุนายน 2528 64
7 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2528 วันที่ 11 มีนาคม 2528 90
8 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 4/2525 วันที่ 16 มีนาคม 2525 60
9 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2527 วันที่ 17 พฤษภาคม 2527 64
10 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2527 วันที่ 10 เมษายน 2527 68