กรมศิลปากร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  48       29

-  File 1
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการร่าง ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 16 มกราคม 2538
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมศิลปากร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, กรมศิลปากร, ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่าง ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากร, การประชุม, พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ, คณะกรรมการจดหมายเหตุแห่งชาติ, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2537 เอกสารการประชุมวาระที่ 3 จำนวนทั้งหมด 49 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-07-02-18
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การประชุมคณะกรรมการร่าง ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 16 มกราคม 2538 48
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมศิลปากร ครั้งที่ 6/2548 วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 43
การประชุมคณะกรรมการร่างและปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 3 พฤษภาคม 2537 58
การประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ครั้งที่ 5/2537 วันที่ 24 ตุลาคม 2537 60
การประชุมพิจารณากฎหมายหรือระเบียบที่จะใช้ปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญายูเนสโก ค.ศ. 1970 (UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property), อนุสัญญายูนิดรัว ค.ศ. 1995 68

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 27 กันยายน 2559
แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพิ่มเติม 27 กันยายน 2559
แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพิ่มเติม 27 กันยายน 2559
แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 27 กันยายน 2559
การประชุมคณะกรรมการร่าง ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากร ครั้งที่ 5/2537 วันที่ 9 สิงหาคม 2537 23 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ครั้งที่ 5/2537 วันที่ 24 ตุลาคม 2537 60
2 การประชุมคณะกรรมการร่างและปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 3 พฤษภาคม 2537 58
3 การประชุมคณะกรรมการร่างและปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากร ครั้งที่ 3/2537 วันที่ 26 กรกฎาคม 2537 63
4 การประชุมคณะกรรมการร่างและปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบของกรมศิลปากร ครั้งที่ 7/2537 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2537 58
5 การประชุมคณะกรรมการศึกษาอนุสัญญาขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิธีการคุ้มครองป้องกันและการนำเข้าโดยผิดกฎหมาย การส่งออกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2536 วันที่ 24 มิถุนายน 2536 63
6 การประชุมพิจารณากฎหมายหรือระเบียบที่จะใช้ปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญายูเนสโก ค.ศ. 1970 (UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property), อนุสัญญายูนิดรัว ค.ศ. 1995 68
7 ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาอนุสัญญาขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิธีการคุ้มครองป้องกันและการนำเข้าโดยผิดกฎหมาย การส่งออกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 187
8 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในฐานะแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม 51
9 การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ปรับปรุงและบูรณะโบราณสถานเกาะรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2521 วันที่ 12 มิถุนายน 2521 49
10 รายนามคณะอนุกรรมการศึกษาและวิจัยเกาะรัตนโกสินทร์ 40