กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  44       52

-  File 1
หัวเรื่อง :  ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทำพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กระทรวงศึกษาธิการ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, กระทรวงศึกษาธิการ, กรรมการบริหารของยูเนสโก, หนังสือราชการ, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คำอธิบาย :  หนังสือราชการที่ ศธ 0206/898 ลงวันที่ 27 มกราคม 2542 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/555 ลงวันที่ 14 มกราคม 2542 สำเนาหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0002/17618 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2541 พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งหมด 7 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-25
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทำพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 44
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการระดับชาติโครงการนำร่องของซีมีโอว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก ครั้งที่ 2/2530 วันที่ 17 เมษายน 2530 40
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนที่เกี่ยวกับ UNESCO งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2535 วันที่ 6 มีนาคม 2535 43
การแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านต่างประเทศเพื่อขอความสนับสนุนในการเสนอพระนามสมเด็จฯ พระบรมราชชนกไปยังยูเนสโก 39
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการสมัครตำแหน่งต่าง ๆ ระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32 และการพิจารณาขอและให้เสียงสนับสนุน 52

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การเสนอพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ยูเนสโกร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งวันพระราชสมภพ 30 กันยายน 2559
ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทำพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 30 กันยายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนที่เกี่ยวกับ UNESCO งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2535 วันที่ 6 มีนาคม 2535 28 กันยายน 2559
การแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านต่างประเทศเพื่อขอความสนับสนุนในการเสนอพระนามสมเด็จฯ พระบรมราชชนกไปยังยูเนสโก 19 กันยายน 2559
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการระดับชาติโครงการนำร่องของซีมีโอว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก ครั้งที่ 3/2530 วันที่ 22 พฤษภาคม 2530 5 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การประชุมหารือเพื่อการวางแผน 5 ปี ระยะที่ 4 ของศูนย์ไบโอทรอป วันที่ 5 มิถุนายน 2530 36
2 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการสมัครตำแหน่งต่าง ๆ ระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32 และการพิจารณาขอและให้เสียงสนับสนุน 52
3 การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2546 315
4 การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการประสานงานระดับชาติโครงการนำร่องของซีมีโอว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก ครั้งที่ 1/2532 วันที่ 10 เมษายน 2532 42
5 การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการระดับชาติโครงการนำร่องของซีมีโอว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก ครั้งที่ 2/2530 วันที่ 17 เมษายน 2530 40
6 การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการระดับชาติโครงการนำร่องของซีมีโอว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก ครั้งที่ 3/2530 วันที่ 22 พฤษภาคม 2530 36
7 การแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านต่างประเทศเพื่อขอความสนับสนุนในการเสนอพระนามสมเด็จฯ พระบรมราชชนกไปยังยูเนสโก 39
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนที่เกี่ยวกับ UNESCO งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2535 วันที่ 6 มีนาคม 2535 43
9 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดทำพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 44
10 การเสนอพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ยูเนสโกร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งวันพระราชสมภพ 45