สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  65       36

-  File 1
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 7/2540 วันที่ 12 ธันวาคม 2540
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก, การประชุม, แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุรินทร์, แผนการใช้ที่ดินหน่วยงานของรัฐจังหวัดสระบุรี, ผังแม่บทศูนย์ราชการบุรีรัมย์, ผังแม่บทศูนย์ราชการชลบุรี, ศูนย์ราชการในเมืองหลักและปริมณฑล, อาคารรัฐสภาแห่งใหม่, คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ, ศูนย์ราชการ, ผังแม่บทศูนย์ราชการนครสวรรค์
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2540 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1 วาระที่ 4.1 จำนวนทั้งหมด 229 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-59
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 7/2540 วันที่ 12 ธันวาคม 2540 65
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 61
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 70
การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรดิน การใช้ที่ดิน และทรัพยากรอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 25 กรกฎาคม 2538 47
การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 22 มกราคม 2542 48

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543 30 กันยายน 2559
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกอบรม เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2537 30 กันยายน 2559
ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 วันที่ 25 มิถุนายน 2537 30 กันยายน 2559
เชิญร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมวิชาการในงานมหกรรมการเกษตร 2000 วันที่ 12 พฤษภาคม 2543 28 กันยายน 2559
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามอนุสัญญามรดกโลก 28 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 13 มีนาคม 2544 67
2 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 4/2539 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 58
3 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 70
4 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 1 สิงหาคม 2543 59
5 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 22 มกราคม 2546 58
6 การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2537 วันที่ 20 พฤษภาคม 2537 58
7 การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 1 มิถุนายน 2537 63
8 การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542 63
9 การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 4/2542 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 64
10 การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร ครั้งที่ 1/2540 วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 61