สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  22       7

-  File 1
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การประชุม, ซุ้มถาวรกาญจนาภิเษกนุสรณ์, การอนุรักษ์เมืองเก่า, การปรับปรุงสภาพเมืองเก่า, สงขลา, กำแพงเพชร, เชียงใหม่, ลพบุรี, นครศรีธรรมราช, พิษณุโลก, พิมาย, ลำปาง, แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า, สุขาสาธารณะ, ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2542 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.2 จำนวนทั้งหมด 90 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-27
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 22
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 7/2540 วันที่ 12 ธันวาคม 2540 24
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 16
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 13 มีนาคม 2544 23
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภาคเหนือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2540 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 14

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543 30 กันยายน 2559
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกอบรม เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2537 30 กันยายน 2559
ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 วันที่ 25 มิถุนายน 2537 30 กันยายน 2559
เชิญร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมวิชาการในงานมหกรรมการเกษตร 2000 วันที่ 12 พฤษภาคม 2543 28 กันยายน 2559
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามอนุสัญญามรดกโลก 28 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
11 การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 22 สิงหาคม 2540 17
12 การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 22 มกราคม 2542 12
13 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการจัดทำแผนการสำรวจและออกแบบรายละเอียดตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2541 17
14 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการจัดทำแผนการสำรวจและออกแบบรายละเอียดตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6/2541 วันที่ 25 ธันวาคม 2541 12
15 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 9/2539 วันที่ 27 สิงหาคม 2539 9
16 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 11/2543 วันที่ 29 สิงหาคม 2543 16
17 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 7/2540 วันที่ 12 ธันวาคม 2540 24
18 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 8/2540 วันที่ 28 ธันวาคม 2540 12
19 การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรดิน การใช้ที่ดิน และทรัพยากรอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2537 วันที่ 20 ธันวาคม 2537 22
20 การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรดิน การใช้ที่ดิน และทรัพยากรอื่น ๆ ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 26 ธันวาคม 2537 13