มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  20       13

-  File 1
หัวเรื่อง :  รายงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางศิลปศาสตร์ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, การเสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางศิลปศาสตร์
คำอธิบาย :  บทความจาก: งานนิพนธ์อันทรงคุณค่าของศาสตร์จารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ, จัดทำโดย ประธาณ วัฒนวาณิชย์ และคณะ, 166-169. กรุงเทพฯ: ชมรมศิลปศาสตร์ รุ่น 1 ทุกคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-01-01-02-5
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
รายงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางศิลปศาสตร์ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 20
ประวัติศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 24
36 ปี ศิลปศาสตร์ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ 37

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
36 ปี ศิลปศาสตร์ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ 5 กันยายน 2559
รายงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางศิลปศาสตร์ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 3 สิงหาคม 2559
ประวัติศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 3 สิงหาคม 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล