สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  17       11

-  File 1
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 22 สิงหาคม 2548
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก, การประชุม, ศาลจังหวัดขอนแก่น, อาคารศาลจังหวัดขอนแก่น, ที่ดินราชพัสดุ, ผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น, ผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผังแม่บทการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการในเมืองศูนย์กลางความเจริญ, อุบลราชธานี, คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2548 เอกสารการประชุมวาระที่ 3-4 จำนวนทั้งหมด 37 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-143
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 22 สิงหาคม 2548 17
ขอส่งรายงานผลการประชุมหารือ เรื่องการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมที่ดินบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บึงหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 19
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายละเอียดการออกแบบโครงการก่อสร้างพระบรมรูปและลานรัชกาลที่ 4 และขอเชิญประชุม 14
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 21 มิถุนายน 2548 21
รายงานการอนุรักษ์สภาพแหล่งมรดกโลก 19

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขอส่งรายงานผลการประชุมหารือ เรื่องการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมที่ดินบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บึงหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 30 กันยายน 2559
รายงานการอนุรักษ์สภาพแหล่งมรดกโลก 28 กันยายน 2559
การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 23 กันยายน 2559
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 28 มิถุนายน 2549 22 กันยายน 2559
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 22 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 1 ธันวาคม 2547 22
2 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 4/2550 19
3 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 19
4 การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 30 สิงหาคม 2547 26
5 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 22 มกราคม 2546 20
6 การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 22
7 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 8 กันยายน 2549 19
8 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 24 พฤษภาคม 2548 20
9 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 21 มิถุนายน 2548 21
10 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 22 สิงหาคม 2548 17