สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  42       25

-  File 1
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 31 วันที่ 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2550
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, หนังสือราชการ, การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ, World Heritage Committtee, พิจารณาผู้แทนไทยเข้าประชุม, นรชิต สิงหเสนี, อุ้ม เมาลานนท์, ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย, พิษณุ สุวรรณะชฎ, ดามพ์ บุญธรรม, ชนินทร์ ทองธรรมชาติ, กรพินธุ์ พยัคฆประการณ์, เฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ, ทรงธรรม สุขสว่าง, มาลี ศรีรัตนธรรม, สุรัติ กาญจนกุญชร, อำพัน กิจงาม, พยุง นพสุวรรณ, กรกช ตัณติวณิชย์, มนัสพาสน์ ชูโต
คำอธิบาย :  เอกสารประกอบด้วย: หนังสือราชการที่ ทส 1006/073 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เพื่อให้ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก พิจารณาคณะผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 31 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-2กรกฎาคม 2550 ณ เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้รวมถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่แจ้งรายชื่อคณะตัวแทนที่เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-146
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 31 วันที่ 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2550 42
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 49
การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 22 สิงหาคม 2548 37
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 22 สิงหาคม 2548 45
ขอส่งรายงานผลการประชุมหารือ เรื่องการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมที่ดินบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บึงหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 50

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขอส่งรายงานผลการประชุมหารือ เรื่องการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมที่ดินบริเวณที่สาธารณะประโยชน์บึงหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 30 กันยายน 2559
รายงานการอนุรักษ์สภาพแหล่งมรดกโลก 28 กันยายน 2559
การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 23 กันยายน 2559
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 28 มิถุนายน 2549 22 กันยายน 2559
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 22 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 1 ธันวาคม 2547 53
2 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 4/2550 48
3 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 49
4 การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 30 สิงหาคม 2547 59
5 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 22 มกราคม 2546 49
6 การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 58
7 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 8 กันยายน 2549 49
8 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 24 พฤษภาคม 2548 51
9 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 21 มิถุนายน 2548 50
10 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 22 สิงหาคม 2548 45