ยูเนสโก

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  48       31

-  File 1
หัวเรื่อง :  ท่าทีของไทยต่อร่างแผนกิจกรรมและงบประมาณของยูเนสโก ปี ค.ศ. 1998-1999
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ยูเนสโก
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, ยูเนสโก, สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, ผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก, หนังสือราชการ, แผนกิจกรรมและงบประมาณของยูเนสโก, คณะกรรมการบริหารของยูเนสโก, Draft programme and budget, UNESCO\'s programme, Bidget
คำอธิบาย :  เอกสารประกอบด้วย: หนังสือราชการ ที่ ศธ 0206/14097 ลงวันที่ 20 กันยายน 2539 เพื่อเสนอให้เป็นตัวแทนไทยในคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก เพื่อพิจารณาร่างแผนกิจกรรมและงบประมาณของยูเนสโก ปี ค.ศ. 1998-1999 พร้อมด้วยเอกสารของ UNESCO เรื่อง Consulation on the preparation of draft programme and budget for 1998-1999 จำนวนทั้งหมด 37 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-10-02-4
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ท่าทีของไทยต่อร่างแผนกิจกรรมและงบประมาณของยูเนสโก ปี ค.ศ. 1998-1999 48
ขอเสียงสนับสนุนจากไทยในการสมัครเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ของยูเนสโก 42
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก 46
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องข้อเสนอรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อปฏิรูปยูเนสโกและการปรับปรุงคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วันที่ 20 มีนาคม 2534 46
การจัดทำร่างแผนงานและงบประมาณประจำปี 2541-2542 41

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 28 กันยายน 2559
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนระยะกลางแผนที่ 3 ของยูเนสโก ครั้งที่ 2/2530 วันที่ 6 มิถุนายน 2530 28 กันยายน 2559
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องข้อเสนอรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อปฏิรูปยูเนสโกและการปรับปรุงคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วันที่ 20 มีนาคม 2534 28 กันยายน 2559
การประชุมเรื่องแผนระยะกลาง แผนที่ 3 ของยูเนสโก วันที่ 9-10 มกราคม 2531 28 กันยายน 2559
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านของคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโก 28 กันยายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 การประชุมคณะกรรมการกลางสมัยพิเศษ ครั้งที่ 23 ของคณะกรรมการมรดกโลก วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2542 46
2 การจัดทำร่างแผนงานและงบประมาณประจำปี 2541-2542 41
3 ท่าทีของไทยต่อร่างแผนกิจกรรมและงบประมาณของยูเนสโก ปี ค.ศ. 1998-1999 48
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการคืนสมบัติทางวัฒนธรรมแก่ประเทศที่เป็นเจ้าของหรือคืนให้ในการที่มีการครอบครองโดยผิดกฎหมาย ครั้งที่ 8 ณ กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2537 43
5 ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก 46
6 ขอเสียงสนับสนุนจากไทยในการสมัครเป็นกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก 46
7 ขอเสียงสนับสนุนจากไทยในการสมัครเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ของยูเนสโก 42
8 การเลือกตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก 39
9 การประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติตามและประสิทธิผลของอนุสัญญากรุงเฮก 46
10 การประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยอนุสัญญากรุงเฮก ครั้งที่ 2 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2537 45