มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  27       24

-  File 1
หัวเรื่อง :  ขอเชิญเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร, บันทึกข้อความ, วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญเป็นประธานในพิธี ที่ ทม 1101/13552 ลงวันที่ 15 กันยายน 2529 กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา จำนวนทั้งหมด 2 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-02-02-72
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ขอเชิญเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 27
ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อเครื่องดนตรีสากล 87
รายงานการตรวจการเบิกจ่ายเงินภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ประจำเดือนธันวาคม 2520 48
รายงานการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินภายใน ประจำเดือนกันยายน 2519 34
รายงานการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินภายใน ประจำเดือนธันวาคม 2518 29

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ขอเชิญเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายงานศิลปะ วันที่ 7 เมษายน 2530 28 กันยายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เรื่อง กำหนดการสำหรับเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2518 29 มิถุนายน 2559
ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อเครื่องดนตรีสากล 29 มิถุนายน 2559
โครงการพัฒนาสระแก้ว 29 มิถุนายน 2559
บันทึกข้อความถึงรองอธิการบดีขอเอกสารเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 29 มิถุนายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี และประธานเปิดนิทรรศการ 43
2 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง วิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย 45
3 ขอเรียนเชิญมาร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาประวัติศาสตร์ 41
4 บริษัทเอสโซ่ จำกัด มอบทุนการสำรวจและขุดค้น 41
5 ขอเชิญเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาโบราณคดี 38
6 ขอเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษาการละเล่นพื้นบ้านของภาคอีสาน 43
7 โครงการส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม โครงการที่ 1 การสัมมนาเพื่อความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 1 43
8 รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินภายใน มศก. วังท่าพระ ตุลาคม 2519 ถึง พฤษภาคม 2520 46
9 การตรวจการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2520 44
10 รายงานการตรวจการเบิกจ่ายเงินภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ประจำเดือนธันวาคม 2520 48