ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2522 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2522
เจ้าของผลงาน สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
รายละเอียด -
คำสำคัญ อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, นโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, นโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, การกำจัดน้ำทิ้งโรงงาน, ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน, การอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปานครหลวง, การป้องกันน้ำเสียและสารเป็นพิษจากอุตสาหกรรม, มาตรฐานและวิธีการวัดอากาศเสียของรถยนต์, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์