ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2546
เจ้าของผลงาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด -
คำสำคัญ อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, กระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32, หนังสือราชการ, การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32, ปองพล อดิเรกสาร, กฤษณ์ กาญจนกุญชร, พรนิภา ลิมปพยอม, จักรรถ จิตรพงษ์, ม.ร.ว., ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์, มนตรี จุฬาวัฒนทล, สุริชัย หวันแก้ว, กวี จงกิจถาวร, ปรียานุช จริยวิทยานนท์, เสริมยุทธ บุญศิริยะ, สุชาติ กลศาสตร์เสนี, ธนิดา ขุนนา, นรินิติ เศรษฐบุตร, สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, สมัย เจียมจินดารัตน์, โสมสุดา ลียะวณิช, สุทธินี ยาวะประภาษ, ธัชไท ถมังรักษ์สัตว์, สุหัตถ์ สังชญา, จุไรรัตน์ แสงบุญนำ, ดุริยา อมตวิวัฒน์, จตุพร อนันตพืช
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์