การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 4/2534 วันที่ 10 กันยายน 2534

ข้อมูลผลงาน

  138      66
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 4/2534 วันที่ 10 กันยายน 2534 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 4/2534 วันที่ 10 กันยายน 2534
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2534 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1 วาระที่ 4.1-4.2 จำนวนทั้งหมด 61 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-306
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน, การประชุม, การแก้ไขปัญหาการขุดตักดินในที่ดินของรัฐและเอกชน, ร่างพระราชบัญญัติการถมที่ชายตลิ่งและที่ดินใต้น้ำทะเล, การขุดตักดินลูกรัง, การขุดและดูดทรายบอกในที่ดินของรัฐและเอกชน, การถมที่ชายตลิ่งและที่ดินใต้น้ำทะเล, การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ, การขุดตักดินดูดทรายบก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ