การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2521 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2521

ข้อมูลผลงาน

  141      61
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2521 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2521 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2521 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2521
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2521 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.3 วาระที่ 4 จำนวนทั้งหมด 60 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-308
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ, การขอสัมปทานทำเหมืองแร่ในทะเล อ่าวสะปำ จังหวัดภูเก็ต, การแต่งตั้งและปรับปรุงคณะกรรมการประจำเฉพาะเรื่อง, การขอประทานบัตรขุดแร่ทางทะเล, นโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ, การปราบปรามผู้ทำลายทรัพยากรและบ่นทำลายควาามมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ