การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2522 วันที่ 24 มกราคม 2522

ข้อมูลผลงาน

  147      68
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2522 วันที่ 24 มกราคม 2522 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2522 วันที่ 24 มกราคม 2522
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2522 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.3 วาระที่ 4 จำนวนทั้งหมด 57 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-311
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน, การจัดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระดับผู้บริหาร, นโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย, อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์บริสุทธิ์, วิกฤตการเรื่องน้ำในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ