การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2522 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2522

ข้อมูลผลงาน

  141      64
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2522 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2522 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2522 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2522
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2522 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.3 จำนวนทั้งหมด 46 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-313
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, นโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, นโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, การกำจัดน้ำทิ้งโรงงาน, ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน, การอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปานครหลวง, การป้องกันน้ำเสียและสารเป็นพิษจากอุตสาหกรรม, มาตรฐานและวิธีการวัดอากาศเสียของรถยนต์, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ