การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2523 วันที่ 30 มกราคม 2523

ข้อมูลผลงาน

  187      63
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2523 วันที่ 30 มกราคม 2523 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2523 วันที่ 30 มกราคม 2523
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2522 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1 วาระที่ 4.1-4.3 จำนวนทั้งหมด 90 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-316
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณบางกะเจ้า, การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องประชากรและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เพิ่มเติม, การขอประทานบัตรและขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ในทะเล, ภูเก็ต, การก่อสร้างสถานที่ราชการ, การจัดหาสถานที่ราชการ, การใช้ที่ดิน, การทำเหมืองแร่ในทะเล
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ