การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 1 สิงหาคม 2543

ข้อมูลผลงาน

  47      26
 
Creative Commons License
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 1 สิงหาคม 2543 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 1 สิงหาคม 2543
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2543 เอกสารการประชุมวาระที่ 3-4 จำนวนทั้งหมด 52 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-28
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การประชุม, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา, โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม, พระประแดง, การอนุรักษ์เมืองเก่า, การปรับปรุงท่าเทียบเรือบริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าฯ, กาญจนาภิเษกนุสรณ์, สุขาสาธารณะบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์, การก่อสร้างอาคารชุดโครงการตลาดน้อยริเวอร์วิว, การกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท, บริษัท ตลาดน้อยคมเพล็กซ์ จำกัด, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ