การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 22 มกราคม 2546

ข้อมูลผลงาน

  46      22
 
Creative Commons License
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 22 มกราคม 2546 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 22 มกราคม 2546
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2545 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.2 จำนวนทั้งหมด 66 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-29
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การประชุม, การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านท่าเตียน, การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำสวนสาธารณะบริเวณป้อมมหากาฬ, วัดนาคกลาง, วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดอรุณราชวราราม, พระราชวังเดิม, วัดโมลีโลกยาราม, มัสยิดต้นสน, วัดหงส์รัตนาราม, กุฎีเจริญพาศน์, การปรับปรุงถนนอรุณอัมรินทร์, การปรับปรุงถนน, การปรับปรุงทางเท้า, การปรับปรุงภูมิทัศน์, ป้อมมหากาฬ, ท่าเตียน, ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ