การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2537 วันที่ 20 พฤษภาคม 2537

ข้อมูลผลงาน

  47      25
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2537 วันที่ 20 พฤษภาคม 2537 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2537 วันที่ 20 พฤษภาคม 2537
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2535 เอกสารการประชุมวาระที่ 3-5 จำนวนทั้งหมด 83 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-31
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์, การประชุม, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณป้อมมหากาฬ, การจัดระเบียบกิจกรรมบริเวณปากคลองโอ่งอ่าง, สวนสาธารณะป้อมพระสุเมรุ, การปรับปรุงสวนรมณีนาถ, การจัดระเบียบบริเวณจุดผ่อนผันชั่วคราว, แผงเช่าพระวัดราชนัดดาราม, ปากคลองตลาด, แผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, การบูรณะอาคารด้านหน้ากรมไปรษณีย์, การขยายสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, คอนโดมิเนียมเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, อนุสรณ์สถานเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 17-20 พฤษภาคม 2535, สวนสาธารณะ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ