การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 1 มิถุนายน 2537

ข้อมูลผลงาน

  51      25
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 1 มิถุนายน 2537 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 1 มิถุนายน 2537
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2537 เอกสารการประชุมวาระที่ 3 จำนวนทั้งหมด 35 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-32
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โครงการขยายสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมกรุงเทพมหานคร, ป้อมมหากาฬ, ปากคลองโอ่งอ่าง, สวนสาธารณะป้อมพระสุเมรุ, สวนรมณีนาถ, การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์, จุดผ่อนผัน, แผงเช่าพระวัดราชนัดดาราม, ปากคลองตลาด, แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, อาคารด้านหน้ากรมไปรษณีย์โทรเลข, คอนโดมิเนียมเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ