การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542

ข้อมูลผลงาน

  51      20
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 18 มีนาคม 2542
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2541 สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2541 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/2714 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2542 เอกสารการประชุมวาระที่ 2.1-2.8 วาระที่ 3 วาระที่ 4.1-4.2 จำนวนทั้งหมด 155 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-38
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การประชุม, การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, การอนุรักษ์เมืองเก่า, การควบคุมการก่อสร้างอาคารในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์, การจัดสร้างสวนสาธารณะชุมชนป้อมพระสุเมรุ, การอนุรักษ์และพัฒนาคลองคูเมืองเดิม, การบูรณะอาคารด้านหน้าของกรมไปรษณีย์โทรเลข, พระราชวังสราญรมย์, การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์, ลานคนเมือง, การบูรณะปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ