การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 4/2542 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

ข้อมูลผลงาน

  52      26
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 4/2542 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 4/2542 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2542 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.3 วาระที่ 4.1-4.3 จำนวนทั้งหมด 83 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-39
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การประชุม, การรื้อถอนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา, การสร้างสวนสาธารณะชุมชนป้อมพระสุเมรุ, การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมพระสุเมรุ, การย้ายแผงจำหน่ายพระวัดราชนัดดาราม, การปรับปรุงบริเวณกรมการค้าภายใน ถนนมหาราช, การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณฝั่งธนบุรี, การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมกรุงเทพมหานคร, การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์, ลานคนเมือง, การบูรณะปฏิสังขรณ์โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร, การรื้อฟื้นรถรางเก่ารอบกรุงรัตนโกสินทร์, แผนอนุรักษ์และการท่องเที่ยวในคลองกรุงเทพฯ, การปลูกต้นไม้ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์, แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ, คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ