การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร ครั้งที่ 1/2540 วันที่ 16 พฤษภาคม 2540

ข้อมูลผลงาน

  50      24
 
Creative Commons License
การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร ครั้งที่ 1/2540 วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร ครั้งที่ 1/2540 วันที่ 16 พฤษภาคม 2540
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุมวาระที่ 2.1-2.2 และวาระที่ 3.1-3.2 จำนวนทั้งหมด 53 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-41
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, การประชุม, โครงการสวนกลางมหานคร, การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว, การขอใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการ, การใช้ที่ดิน, พื้นที่สีเขียว, การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน, สมุทรปราการ, คณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร, โครงการสวนกลางมหานคร (บางกะเจ้า), บางกะเจ้า, อนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการสวนกลางมหานคร
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ