การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2546

ข้อมูลผลงาน

  322      49
 
Creative Commons License
การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2546 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2546
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม รายชื่อคณะผู้แทนไทยในการประชุม เอกสารเสนอในที่ประชุม Commission I, Item 3.1 on the preparation of the third medium-term plan จำนวนทั้งหมด 20 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-4
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, กระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32, หนังสือราชการ, การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 32, ปองพล อดิเรกสาร, กฤษณ์ กาญจนกุญชร, พรนิภา ลิมปพยอม, จักรรถ จิตรพงษ์, ม.ร.ว., ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์, มนตรี จุฬาวัฒนทล, สุริชัย หวันแก้ว, กวี จงกิจถาวร, ปรียานุช จริยวิทยานนท์, เสริมยุทธ บุญศิริยะ, สุชาติ กลศาสตร์เสนี, ธนิดา ขุนนา, นรินิติ เศรษฐบุตร, สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, สมัย เจียมจินดารัตน์, โสมสุดา ลียะวณิช, สุทธินี ยาวะประภาษ, ธัชไท ถมังรักษ์สัตว์, สุหัตถ์ สังชญา, จุไรรัตน์ แสงบุญนำ, ดุริยา อมตวิวัฒน์, จตุพร อนันตพืช
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ