90 ปี แห่งชีวิตศาสราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ

ข้อมูลผลงาน

  70      45
 
Creative Commons License
90 ปี แห่งชีวิตศาสราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  90 ปี แห่งชีวิตศาสราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
คำอธิบาย :  บทความจาก: สกุลไทย 62, ฉ. 2314 (24 พฤษภาคม 2559): 34-38 รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-03-02.1-02-25
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อดุล วิเชียรเจริญ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   เมล็ดข้าว
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการมรดกโลก, อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, บทสัมภาษณ์