การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 3/2535 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535

ข้อมูลผลงาน

  155      35
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 3/2535 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 3/2535 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2535 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.4 วาระที่ 4.1-4.2 จำนวนทั้งหมด 89 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-151
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, การประชุม, การประชุมคณะกรรมการกลางของคณะกรรมการมรดกโลก, BUREAU, การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, กิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, การเสนอชื่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ทับลาน-ปางสีดา-ตาพระยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง, การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติตะรุเตา, นิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของไทย, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ