แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน

ข้อมูลผลงาน

  80      43
 
Creative Commons License
แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือราชการเรื่อง แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ลงวันที่ 17 ธค 2528 คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 12/2528 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน จำนวนทั้งหมด 3 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-01-5
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คำสั่ง, คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 12/2528, วทัญญู ณ ถลาง, พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์, เกษม จันทร์แก้ว, ศักดิ์ประยูร ดีมา, ประสาณ ลีละศร, เฉลิม แก้วกังวาล, เชาว์ รัตนสุดใจ, จุฑา กฤษณามระ, ชลิตภากร วีระพลิน, ชัยยันต์ หินกอง, สันทัด โรจนสุนทร, สถิตย์ วัชรกิตติ, อาทร สุพโปฎก, เดชา วาณิชวโรตม์, ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ