การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 13 มิถุนายน 2528

ข้อมูลผลงาน

  61      25
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 13 มิถุนายน 2528 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 13 มิถุนายน 2528
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2528 เอกสารการประชุมวาระที่ 2-4 จำนวนทั้งหมด 46 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-01-7
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, เกลือสินเธาว์, การผลิตเกลือสินเธาว์, เกลือ, การต้มเกลือ, การทำนาเกลือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาสารคาม, อุดรธานี, สกลนคร, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 9/2528, ศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์, สันทัด สมชีวิตา, นโยบายป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการผลิตเกลือสินเธาว์, มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการผลิตเกลือสินเธาว์, ดินเค็ม, พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510, พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520, ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ