การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2527 วันที่ 17 พฤษภาคม 2527

ข้อมูลผลงาน

  60      35
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2527 วันที่ 17 พฤษภาคม 2527 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2527 วันที่ 17 พฤษภาคม 2527
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2527 เอกสารการประชุมวาระที่ 2-3 จำนวนทั้งหมด 51 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-01-10
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประชุม, การใช้ที่ดิน, หลักเกณฑ์การกำหนดเขตห้ามตั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะพื้นที่, นโยบายที่ดิน, พื้นที่ห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรม, พื้นที่ห้ามขยายโรงงานอุตสาหกรรม, พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526, ระเบิดหิน, ย่อยหิน, หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ระเบิดและย่อยหิน, ลูกรัง, ดินลูกรัง, หินผุ, ขุดตักลูกรัง, ขุดตักหินผุ, หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ขุดตักลูกรังและหินผุ, ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ที่ดิน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ