การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2526 วันที่ 12 กันยายน 2526

ข้อมูลผลงาน

  60      43
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2526 วันที่ 12 กันยายน 2526 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2526 วันที่ 12 กันยายน 2526
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2526 จำนวนทั้งหมด 12 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-5
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :  
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์, การประชุม, อาคารที่ทำการกรมการค้าภายใน, การปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาคลองคูเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ