การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543

ข้อมูลผลงาน

  204      43
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 13 กันยายน 2543
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2543 เอกสารการประชุมวาระที่ 3 จำนวนทั้งหมด 88 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-11-02-22
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกรรมการอำนวยการงานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จะพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, การประชุม, แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก, จุมพล พูลภัทรชีวิน, กรรณิการ์ สัจจกุล, กิตติ ขันธมิตร, สมศักดิ์ กัณหา, สันติ จิตระจินดา, สมศักดิ์ บุบผาสุวรรณ, สุเทพ สุขสงวน, การจัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก, การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก, การจัดทำบัตรโทรศัพท์ที่ระลึก, โครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรี, จักรรถ จิตรพงศ์, ม.ร.ว.
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ