เชิญร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมวิชาการในงานมหกรรมการเกษตร 2000 วันที่ 12 พฤษภาคม 2543

ข้อมูลผลงาน

  49      27
 
Creative Commons License
เชิญร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมวิชาการในงานมหกรรมการเกษตร 2000 วันที่ 12 พฤษภาคม 2543 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เชิญร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมวิชาการในงานมหกรรมการเกษตร 2000 วันที่ 12 พฤษภาคม 2543
คำอธิบาย :  หนังสือราชการ ที่ กษ 0805.09/1334 ลงวันที่ 28 เมษายน 2543 เชิญเป็นผู้ร่วมอภิปราย พร้อมส่งโครงการประชุมวิชาการฯ มาด้วย รวมทั้งหมด 9 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-261
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะอนุกรรมการการใช้ที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, หนังสือราชการ, เชิญรวมเป็นผู้อภิปราย, การใช้ที่ดิน, ทรัพยากรดิน, การพัฒนาที่ดิน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ