แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามอนุสัญญามรดกโลก

ข้อมูลผลงาน

  51      57
 
Creative Commons License
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามอนุสัญญามรดกโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามอนุสัญญามรดกโลก
คำอธิบาย :  หนังสือราชการ ที่ สท. 154/2537 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ส่งสำเนาหนังสือเวียนของศูนย์มรดกโลกฉบับที่ 3 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามอนุสัญญามรดกโลก จำนวนทั้งหมด 3 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-262
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก, สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก, หนังสือราชการ, อนุสัญญามรดกโลก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ