ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 วันที่ 25 มิถุนายน 2537

ข้อมูลผลงาน

  93      26
 
Creative Commons License
ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 วันที่ 25 มิถุนายน 2537 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 วันที่ 25 มิถุนายน 2537
คำอธิบาย :  หนังสือราชการ ที่ วว 0802/4718 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537 เชิญเป็นวิทยากร และกำหนดการ จำนวนทั้งหมด 10 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-268
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, หนังสือราชการ, เชิญเป็นวิทยากร, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ