การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543

ข้อมูลผลงาน

  97      26
 
Creative Commons License
การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 1 กันยายน 2543
คำอธิบาย :  ชุดเอกสารประกอบด้วย: หนังสือเชิญประชุมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2543 เอกสารการประชุมวาระที่ 3.1-3.1 วาระที่ 4 จำนวนทั้งหมด 89 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-269
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมป่าไม้, การประชุม, การจัดการพื้นที่ป่าชายเลน, ป่ารักน้ำ รักษ์แผ่นดิน, ร่างพระราชบัญญัติเลื่อยยนต์, การส่งเสริมการปลูกไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจ, ไม้ยืนต้นตาย, ร่างพระราชบัญญํติสวนป่า, การขออนุญาตก่อสร้างโรงงานของกลุ่มบริษัท มินีแบ, การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, การดำเนินงานด้านป่าไม้ระหว่างประเทศ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ