ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกอบรม เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2537

ข้อมูลผลงาน

  55      25
 
Creative Commons License
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกอบรม เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2537 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกอบรม เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2537
คำอธิบาย :  หนังสือราชการ ที่ วว 0803/259 ลงวันที่ 14 มกราคม 2537 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับ และ หนังสือราชการที่ วว 0803/4588 ส่งสรุปการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งหมด 60 หน้า รหัสไฟล์เอกสาร สบ11-02-03-02-270
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อดุล วิเชียรเจริญ, Adul Wichiencharoen, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Thammasat University, เอกสารส่วนบุคคล, สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, ประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, หนังสือราชการ, ขอเชิญเป็นวิทยากร, การอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอันดามัน, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล, ทรัพยากรชายฝั่งทะเล, การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ