สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
เอกสาร 888 ไฟล์ 100%
รูปภาพ 0 ไฟล์ 0%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 0 ไฟล์ 0%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
888
รายการ
ไฟล์
888
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
887 รายการ
99.89 %
นักเรียน / นักศึกษา
887 รายการ
99.89 %
ทั่วไป
887 รายการ
99.89 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ